Gösta Diehl
(1899–1964)

Nainen ikkunassa / Ikkuna / Abstrakti aihe

1955
litografia

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö

Kuva: Matias Uusikylä

Ⓒ Kuvasto 2017


Diehlin litografialla on useita eri nimiä ja sitä on vedostettu poikkeuksellisen suuri määrä, 260 vedosta. Teoksessa on kuvattu sisätila, ikkuna ja siitä aiheutuvat heijastukset sekä naishahmo kolminkertaisen, kaatuvan kehyksen sisällä.

Nainen ikkunassa -vedos liittyy vuotta aiemmin valmistuneeseen Ihmisen vaellus -maalaukseen. Siinä keskusaiheena olevaa samankaltaista pirstoutuvaa sisätilaa ja ikkuna-aihetta kehystävät otteet ihmisen elämän kulusta: syntymästä, perheen perustamisesta, työnteosta, vanhuudesta ja kuolemasta. Yksittäisenä aiheena Nainen ikkunassa -teoksen voi tulkita yksilön henkilökohtaiseen kokemukseen liittyvänä tunnetilana, sisäisen maailman epävarmuutena. Tunne oli tuttu monelle sodasta toipuvalle suomalaiselle 1950-luvulla.

Diehlin tuotantoa on tulkittu modernismin näkökulmasta. Teoksissa näkyy ulkomailta saadut fauvistiset ja kubistiset vaikutteet, joita hän omaksui työskennellessään Pariisissa vuosina 1922–1934. Maailmansotien välisenä aikana teoksia pidettiin Suomessa liian moderneina, mutta arviot vaihtuivat kubististen teosten viileyttä ja älyllisyyttä ylistäviin kommentteihin 1950-luvulla. Abstraktiin ilmaisuun pyrkivien taiteilijoiden vuonna 1956 perustama Prisma-ryhmä vakiinnutti modernismin kotimaan taiteeseen.

Taidehistorian tutkimuksessa 1900-luvun jälkipuolella abstrakti ilmaisu on usein selitetty kansainvälisten vaikutteiden näkökulmasta. Pelkistämiseen ja abstraktioon pyrkivän taiteen yhteydessä on vältetty ajatuksia yksilön subjektiivisesta kokemuksesta.

Seija Heinänen, Marja-Liisa Rajaniemi
LÄHTEET


Kruskopf, Erik, 1990. Sodanjälkeinen kuvataide vuoteen 1960. Ars Suomen taide 6. Weilin+Göös, Keuruu. 77–111.

Sakari, Marja: Diehl, Gösta. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 18.4.2017). URN:NBN:fi-fe20051410, ISSN 1799-4349 (Verkkojulkaisu)

Wasastjerna, Camilla, 2002. Gösta Diehl. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Maalta kaupunkiin. Toimituskunta Sederholm, Helena; Hanka, Heikki; Kivirinta, Marja-Terttu; Sinisalo, Soili; Stewen, Riikka; Mäkinen, Anssi. Weilin+Göös: Porvoo. 266–269.


Kuva koko teoksesta. UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö. Kuva Matias Uusikylä.
Ⓒ Kuvasto 2017